All for Joomla All for Webmasters

W naszej Kancelarii uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje pozwalające ustalić wykaz wymaganych dokumentów do dokonania planowanych czynności notarialnych.

W przypadku czynności notarialnej dotyczącej nieruchomości niezbędne jest podanie numeru księgi wieczystej.

Wykaz przykładowych dokumentów niezbędnych do podpisania aktu notarialnego:

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

a) numer księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zamieszkania),
d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
f) warunki i data wydania działki,
g) nr konta bankowego,
h) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
i) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
j) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział.

 

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

a) numer księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zamieszkania),
d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa lokalu,
f) warunki i data wydania lokalu,
g) nr konta bankowego,
h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
d) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zamieszkania),
e) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
f) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
g) warunki i data wydania lokalu,
h) nr konta bankowego,
i) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
j) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

4. TESTAMENT:

a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

 

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zamieszkania),
b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
c) opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.

 

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

a) akt zgonu spadkodawcy,
b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
d) nr PESEL zmarłego.

 

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)

a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania).

 

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj! Napisz

Jak do nas trafić

Kontakt

Kancelaria Notarialna Filip Giziński

ul. Lipnowska 72, Lubicz Górny
tel: 56 651 03 19; 508 598 505
e-mail: kancelaria@notariuszlubicz.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek   9:00 -17:00
 
Istnieje możliwość ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej poza godzinami pracy Kancelarii lub w sobotę.