All for Joomla All for Webmasters

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1)  sporządza akty notarialne,

2)  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

3)  podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

4)  sporządza poświadczenia,

5)  doręcza oświadczenia,

6)  spisuje protokoły,

7)  sporządza protesty weksli i czeków,

8)  przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

9)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

10)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

11)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

12)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Tajemnica notarialna

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. klient z powodu choroby nie jest w stanie udać się do kancelarii).

Notariusz może dokonywać czynności również w miejscowości, która nie jest siedzibą jego Kancelarii. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców okolicznych gmin, jak Obrowo, Czernikowo, Ciechocin.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj! Napisz

Jak do nas trafić

Kontakt

Kancelaria Notarialna Filip Giziński

ul. Lipnowska 72, Lubicz Górny
tel: 56 651 03 19; 508 598 505
e-mail: kancelaria@notariuszlubicz.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek   9:00 -17:00
 
Istnieje możliwość ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej poza godzinami pracy Kancelarii lub w sobotę.